ZAMKNIJ
Jak niemal każda strona w internecie, także i ta używa cookie. Korzystając z naszej strony akceptujesz ten fakt i wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej o cookie...

Noclegi w górach - pensjonaty, noclegi nad morzem

 
 
WYBIERZ JĘZYK
GORĄCE OFERTY
Apartaments Flat 4U
Wrocław
PENSJONAT WATRA
Zakopane - Ząb
Rezydencja Rowita
Wisła
Hotel Orlik
Krynica - Zdrój
Pensjonat Kościuszko
Krynica - Zdrój

REGULAMIN

Dodanie Konta Klienta oraz umieszczanie jakichkolwiek informacji w tym informacji handlowych w ramach Serwisu internetowego działającego pod adresami domen: www.najlepsze-noclegi.pl, www.najlepszenoclegi.pl oraz www.beste-ubernachtungen.de ("Serwis") równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu ("Regulamin"), który określa zasady korzystania Serwisu, o czym każdy użytkownik zostaje poinformowany przed definitywnym potwierdzeniem aktywacji usługi, w zależności od sposobu rejestracji:
a. za pomocą odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym,
b. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej,
c. podpisując regulamin dostarczony w wersji papierowej.

Wszelkie zawarte w Serwisie rozwiązania służące do umieszczania informacji w tym informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

§1. Definicje

Sprzedawca - Firma WebCreative Łukasz Łydka z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Polna 6/9, kod: 32-300, NIP: 6371924084, REGON: 120938785 będąca podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Serwisie ("Licencjodawca"), adres mailowy: info@najlepsze-noclegi.pl, numer telefonu: 32 720 28 38 ("Administrator"), dokonał rozpowszechnienia Serwisu w komputerowej sieć adresowej Internet poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym ("Licencja"), z tym wszakże zastrzeżeniem, iż użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz będzie ich przestrzegać.
Serwis - internetowy serwis, działający pod domenami: www.najlepsze-noclegi.pl, www.najlepszenoclegi.pl oraz www.beste-ubernachtungen.de, umożliwiający publikowanie Ofert wynajmu miejsc noclegowych oraz ich rezerwację.
Lokal - dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w Serwisie.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.
Gość - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza Serwis, w tym także korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
Oferta - złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Abonament - opłata Użytkownika na rzecz Sprzedawcy.
Rezerwacja - umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
Konto - zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
Regulamin - niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2. Zasady funkcjonowania Serwisu

1. Serwis zapewnia techniczną platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu Użytkownikom z Gośćmi, publikowanie Ofert, składanie oraz akceptację zapytań o ofertę.
2. Sprzedawca nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.

§3. Zasady uczestnictwa

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień pkt. 1.
3. Warunkiem oferowania usług w ramach Serwisu, w szczególności publikowania Ofert jest utworzenie Konta w drodze rejestracji, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Serwisu.
4. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Warunkiem publikacji Oferty jest poprawne wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.
5. Po dokonaniu aktywacji system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Użytkownika ("Login") nie jest zajęty przez innego Użytkownika. Jeśli Login jest dostępny, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usług. Jeśli Login nie jest dostępny, Użytkownik może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż nie zostanie ustalony dostępny Login.
6. W procesie aktywacji Użytkownik ustanawia swoje hasło ("Hasło").
7. Podczas aktywacji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Serwis będzie korzystał w sposób określony w §15.
8. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nie ujawniania innym osobom Loginu i haseł dostępu oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.
9. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Użytkownika.
10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
11. Konta są niezbywalne.

§4. Warunki korzystania z Serwisu

1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.
2. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Oferty w całości bądź w części, jeżeli Użytkownik publikujący Ofertę narusza w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa, w szczególności gdy:
a) Oferta zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób.
b) Użytkownik lub Oferta szkodzą wizerunkowi Serwisu, wprowadzają w błąd lub zawierają inne treści naruszające przepisy prawa.
5. Materiały zamieszczone przez Serwis, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów Serwisu w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.
6. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Sprzedawcę w prowadzonych przez niego Serwisie, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej.
7. Użytkownik nie może w ramach Serwisu zamieszczać zdjęć nie dotyczących przedmiotu Oferty, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.
8. Modyfikacja danych w Serwisie jest możliwa po zalogowaniu się do panelu administracyjnego lub pod numerem telefonu: 32 720 28 38.
9. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Danych, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik zwolni Sprzedawcę oraz jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.
10. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Danych:
a) skryptów, w szczególności Java Script, PHP, CGI
b) kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu,
c) elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ,
d) odnośników do stron internetowych,
e) formularzy kontaktowych.
11. W przypadkach zamieszczania przez Użytkowników Danych w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu, Serwis zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Danych oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Danych, ich części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

§5. Zakres przedmiotowy umowy

1. W ramach umowy, Serwis udostępnia za pomocą panelu administracyjnego informację handlową obejmującą:
a) opis główny reklamowanego obiektu,
b) opis dodatkowy w postaci ofert specjalnych,
c) do 19 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt,
d) dane teleadresowe obiektu,
e) oznaczenia lokalizacji obiektu na mapie,
f) cennik,
g) profil właściciela obiektu,
(łącznie: "Dane").
2. Dokonanie przez Użytkownika jakichkolwiek zmian za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne.
3. W ramach Umowy Spredawca nie udostępnia Użytkownikowi praw do projektów graficznych, mechanizmów funkcjonowania Serwisu (np. CMS), a także innych użytych rozwiązań.

§6. Opłaty

1. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu polegających na udostępnianiu informacji handlowych w ramach umowy po uprzednim opłaceniu Abonamentu.
2. Ceny abonamentu znajdują się na stronie w zakładce "Cennik" pod adresem http://najlepsze-noclegi.pl/cennik
3. Abonament uprawnia do korzystania z usługi przez czas określony, wskazany w Cenniku.
4. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku bądź innego operatora płatności.
5. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w celu zapłaty Abonamentu, które przekazywane są na rachunki Sprzedawcy. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.
6. Opłacenie Abonamentu oznacza zawarcie między Użytkownikiem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. na okres, na jaki został wykupiony Abonament.
7. Upływ okresu, za który został opłacony Abonament skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Oferty w postaci usunięcia wybranych danych teleadresowych, zdjęć oraz opisu.

§7. Upoważnienie do korzystania z utworu

1. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Sprzedawcę do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Serwisu utworów.
2. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności, a Użytkownik oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Sprzedawcy z tytułu wykorzystywanych utworów.

§8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Sprzedawca może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Użytkownikiem poprzez usunięcie jego Konta.
2. W sytuacjach opisanych w ust. 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Sprzedawcy, przy czym postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami, którym Sprzedawca zwraca część uiszczonej przez Konsumenta ceny proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
3. Administrator ma prawo do pozostawienia informacji dotyczących Oferty w Serwisie po rozwiązaniu umowy w sytuacji opisanej w ust. 1.
4. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie pisma z informacją dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

§9. Odpowiedzialność

1. Postanowienie niniejszego paragrafu nie dotyczą Użytkowników będących Konsumentami.
2. Sprzedawca ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność za czyny dokonane z winy umyślnej, do wysokości pobranej od Użytkownika opłaty za Abonament. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.
3. Sprzedawca nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, w tym przede wszystkim gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty ponosi Użytkownik.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Użytkownikami w wyniku użycia przez nich Danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Gości oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Sprzedawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Użytkowników do realizacji ofert oraz wypłacalność Gości Serwisu odpowiadających na oferty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Gości umowy z Użytkownikiem.
5. W żadnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Gości związane z ofertą Użytkownika, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy wyłączona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Serwisu, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wyłączenia serwerów.
9. Sprzedawca nie odpowiada za zgodność informacji ze stanem faktycznym, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści zarówno po stronie Użytkowników Serwisu jak i Gości wynikłe z niezgodności zaznaczonych kryteriów weryfikacyjnych ze stanem faktycznym.

§10. Skutki naruszenia Regulaminu

W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszenia Regulaminu dokonanego przez Użytkownika, Sprzedawca może bezzwłocznie pozbawić Użytkownika wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z umowy. W takich okolicznościach, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Sprzedawcy, przy czym postanowienie dotyczące braku zwrotu opłaty nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

§11. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres WebCreative Łukasz Łydka, ul. Polna 6/9, 32-300 Olkusz, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami Sprzedawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

§12. Przetwarzanie danych i polityka prywatności

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych Regulaminem. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Użytkownik może podczas procesu Rejestracji oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Serwisu w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją usługi.
3. Za datę złożenia oświadczenia przez Użytkownika uważa się datę aktywacji konta w Serwisie. Oświadczenie Użytkownika oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzania jego danych w przyszłości, również w przypadku wygaśnięcia Umowy.
4. Użytkownik ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
5. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Sprzedawcę jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Sprzedawcy lub jeśli swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
7. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Sprzedawca udostępnia dane Użytkowników, konieczne ze względu na świadczone usługi.
8. Rejestrując Konto w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę plików "cookies", o ile Użytkownik dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z Serwisu. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

§13. Korespondencja elektroniczna

1. Dokonanie aktywacji w Serwisie i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.
2. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Sprzedawcy usunięcie swoich danych z jego bazy.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Użytkowników będących Konsumentami.

§14. Zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Sprzedawca poinformuje na stronach internetowych Serwisu. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach Danych adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o jego zmianie.
2. Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.

§15. Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

§16. Cesja praw

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o tej zmianie.

§17. Wybór prawa i sądu

1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, przy czym postanowienie dotyczące właściwości sądu dla siedziby Sprzedawcy nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

§18. Postanowienia końcowe

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

WYSZUKIWARKA
Miejscowość
Województwo
Rodzaj noclegu/obiektu
Cena (zł/os.)
LOGOWANIE
Login (adres e-mail)
Hasło
Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?
POLECAMY
statystyka

Copyright © 2007-2012 www.WebCreative.pl